„Aby naša Rudlová-Sásová bola krajším a lepším miestom,

kde budeme všetci žiť v dôstojnom, slušnom prostredí,

cítiť sa bezpečne a spokojne.”

 

7 PILIEROV PRE RUDLOVÚ-SÁSOVÚ, NAŠE MESTO A KRAJ

 

EKONOMICKÁ OBLASŤ MESTA

Konsolidácia rozpočtu mesta,
efektívna činnosť mestského úradu a transparentné výberové konania,
naplnenie a lepšie využívanie priemyselného parku investormi,
transparentné hospodárenie s verejnými financiami,
podporovanie rozvoja súkromného podnikania v meste,
presadzovanie projektov z oblasti cestovného ruchu,
využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie pre rozvoj mesta,
vytvorenie podmienok pre príchod investorov, aby sa vytvárali nové pracovné miesta.

 

OBLASŤ DOPRAVY V RUDLOVEJ-SÁSOVEJ A MESTE

Podporenie koncepcie riešenia statickej dopravy pre Rudlovú-Sásovú,
oprava zničených miestnych komunikácií a mostov,
doriešiť prístupové cesty k bytovým vchodom, kde je problém aj pre záchranné zložky,
podpora umiestnenia dopravných zrkadiel na križovatkách, kde vznikajú dopravné kolízie,
podpora riešenia dopravnej situácie v Rudlovej,
podpora vyriešenia problému tvz. „Jamy“, bývalé parkovisko v blízkosti mestského úradu,
zavedenie nočných liniek MHD v Banskej Bystrici a zlepšenie grafikonu,
dôsledná kontrola nákladov, vynakladaných mestom na MHD s cieľom nezvyšovať cestovné,
podpora riešenia rozšírenia parkovacích miest pri Rooseveltovej nemocnici,
rozšírenie parkovacích miest aj prostredníctvom investorov a fondov EÚ,
podpora výstavby parkovacích domov na vhodných lokalitách a za prijateľnú cenu,
podpora budovania parkovacích miest z prostriedkov, získaných za tzv. reserve parkovacie miesta,
získanie parkovacích miest prostredníctvom likvidácie „autovrakov“.

 

KRAJŠIA A BEZPEČNEJŠIA RUDLOVÁ-SÁSOVÁ A MESTO

Zlepšenie odvozu triedeného komunálneho odpadu,
motivovanie občanov separovať komunálny odpad,
nezvyšovanie poplatkov za komunálny odpad,
doriešenie regulácie Rudlovského potoka a kanalizácie v Rudlovej,
riešenie nelegálnych skládok,
revitalizácia mestských parkov,
zákaz výstavby spaľovne v Rudlovej-Sásovej,
podporenie projektu protipovodňovej ochrany mesta,
revitalizácia Jelšového hájika a okolia v rámci projektu Zelené sídliská,
podpora aktivistov a dobrovoľníkov pri skrášľovaní mesta,
podpora zavedenia systému na zber exkrementov,
zvýšenie počtu hliadok mestskej polície v Rudlovej-Sásovej,
rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v Rudlovej-Sásovej,
zabezpečenie rekonštrukcie schodísk, verejného osvetlenia a lavičiek v Rudlovej-Sásovej,
zintenzívnenie čistenia a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a zastávok MHD, hlavne počas zimnej sezóny,
upravenie stanovíšť na komunálny a triedený odpad, úprava konštrukcií prekrytia,
dobudovanie chodníkov a zlepšenie priechodnosti komunikácií medzi domovými blokmi,
pri zmenách územného plánu, sa zaujímať aj o názory a požiadavky obyvateľov,
rozšírenie oddychových zón, zásadne zvýšiť a skvalitniť doterajšiu zeleň v Rudlovej-Sásovej,
podpora údržby cintorínov a zlepšenia služieb krematória,
podpora projektov zapojenia nezamestnaných do verejno-prospešných prác,
podpora opráv mestských podchodov,
údržba detských ihrísk a častejšia výmena piesku na detských pieskoviskách,
podpora oprávnených výrubov stromov a zabezpečenie výsadby nových stromčekov,
zabezpečenie kvalitnejšej údržby zelených trávnatých plôch formou častejšieho kosenia,
výsadba kvetov na kruhových objazdoch a na zábradliach mostov,
vybudovanie urnového hája,
podpora projektu Mestské ovocné sady,
dôslednejšia kontrola na výskyt hlodavcov,
zlepšenie kontroly na chýbajúce a prepadnuté kanalizačné poklopy,
presťahovanie karanténnej stanice zo Zvolena do Banskej Bystrice.

 

KULTÚRA A ŠPORT V RUDLOVEJ-SÁSOVEJ A MESTE

Podporenie rozvoja cykloturistiky a budovania lyžiarskych trás, zlepšenie ich údržby,
rozšírenie detských ihrísk a športovísk,
podporenie projektov plaveckej, korčuliarskej a tanečnej gramotnosti detí a mládeže,
podporovanie športu a športových aktivít,
budovanie workoutových ihrísk,
podpora rekonštrukcie kultúrnych stánkov a historických pamiatok,
podpora mládežníckych športových klubov a združení,
podporovanie činnosti občianskych rád a občianskych združení,
podporenie projektu multifunkčnej haly,
podpora získania Domu kultúry do vlastníctva mesta a jeho následná rekonštrukcia,
podpora spolupráce inštitúcií BBSK s mestom,
dokončenie oplotenia ihriska na Rudohorskej ulici, pod oporným múrom,
rekonštrukcia telocvične pri futbalovom ihrisku v Starej Sásovej,
pokračovanie v mojom dlhoročnom organizovaní a podporovaní kultúrnospoločenských a športových akcií pre deti, mládež, dospelých a seniorov, ktoré majú už aj niekoľkoročnú tradíciu – Pondelky v knižnici, Fašiangy s pochôdzkou, MDŽ, Deň matiek, Športový deň v Rudlovej, Máj zelený, Deň lukostreľby a skautských aktivít, MDD, Festival komorných a pouličných divadiel ZÁLA, Deň Sásovej-Rudlovej, Futbal v Sásovej, Spoznaj svojho suseda, Deň Sásovskej uhorky, Trojgeneračný športový deň, Jesenné slávnosti, Mikuláš v Rudlovej-Sásovej, Vianoce pre seniorov a Pastierske Vianoce.

 

INFORMOVANÁ RUDLOVÁ-SÁSOVÁ A MESTO

Aktívne zapájanie verejnosti do života samosprávy,
organizovanie pravidelných verejných stretnutí poslancov s občanmi,
podporenie, aby v komisiách mestského zastupiteľstva pôsobili ako neposlanci odborníci v danej oblasti,
zlepšenie informovanosti obyvateľov o dianí v meste, aj prostredníctvom informačných tabúľ,
zriadenie miestnosti na mestskom úrade, kde budú mať poslanci svoje stránkové hodiny, aby si vypočuli podnety, návrhy a sťažnosti od občanov,
podporovať mestské ankety a referendá, aby obyvatelia mohli vyjadriť svoj názor.

 

MODERNÁ RUDLOVÁ-SÁSOVÁ A MESTO

Zavedenie internetových diskusných fór s poslancami,
zlepšenie využitia projektu elektronickej komunikácie medzi mestom a obyvateľmi,
sprístupnenie ďalších free wifi zón, nielen v meste, ale aj v Rudlovej-Sásovej,
podpora zriadenia nabíjacích bodov,
vybudovanie mestských fotovoltických elektrární na budovách vo vlastníctve mesta,
podpora participatívneho rozpočtu ako možnosti pre občanov rozhodovať o použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

 

RUDLOVÁ-SÁSOVÁ A MESTO PRE ĽUDÍ

Zriadenie klasickej tržnice v Rudlovej-Sásovej,
rekonštrukcia Agitačného strediska v Rudlovej,
nepodporím ďalšie rušenie základných a materských škôl,
sanácia havarijného stavu budov materských škôl a zlepšenie ich vybavenosti,
podpora tradičných farmárskych trhov,
podpora rozvoja materských, komunitných, mládežníckych a seniorských centier,
podpora projektu „Knižničky“,
podpora pre komunitné záhrady,
podporenie projektov na riešenie bezbariérovosti,
podpora budovania nízkonákladových nájomných bytov,
integrovanie nových materských škôl do priestorov základných škôl,
skvalitnenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre seniorov a zriadenie klubov dôchodcov,
podpora projektov výmeny okien a zateplenia materských a základných škôl,
podpora rekonštrukcií školských športových areálov,
podpora analýzy a návrhov riešení pre plážové kúpalisko a amfiteáter,
vybudovanie oddychovej zóny s prístaviskom pre vodákov pri malej železničnej stanici,
obnova banskobystrických urpínskych serpentín,
sprístupnenie ihrísk a telocviční v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre verejnosť v čase, keď nie sú využívané v rámci vyučovacieho procesu.