O mne

Mám 44 rokov a v Banskej Bystrici bývam už od svojho narodenia. S manželkou Ankou máme 19 ročného Andreasa a 12 ročného Alexa Adriana. Informatiku a ekonómiu som študoval na Vysokej škole marketingu a obchodu v Lodži (Poľsko). Pracujem v oblasti informačných technológií, vo vynikajúcom kolektíve a moje zamestnanie je zároveň aj mojím koníčkom. Predtým som pôsobil vo vedúcej pozícii supermarketu a v bankovej sfére. Rád organizujem, podporujem a pravidelne sa zúčastňujem na kultúrnych, spoločenských a športových akciách v Rudlovej-Sásovej, ako aj v meste Banská Bystrica. S potešením si zahrám tenis a ako bývalý tanečník latinsko-amerických tancov mám pôžitok z tanca a hudby. Rád trávim čas s rodinou niekde pri vode, alebo vychádzkami do prírody. Som cieľavedomý, dobre vychádzam v medziľudských vzťahoch a veľmi rád pomáham ľudom.

O mojej činnosti

V Rudlovej-Sásovej žijem už 35 rokov, takže to čo trápi Vás, trápi aj mňa.  Viac ako 19 rokov aktívne pôsobím, ako zakladajúci člen Občianskej rady Rudlová-Sásová II, ktorej som toho času predsedom. V roku 2013 som pomáhal zakladať občianske združenie Spoločenstvo Rudlová-Sásová, v ktorom pôsobím doteraz. Ako neposlanec som od roku 2019 členom komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež a komisie MsZ pre mestské časti.

Čo sa týka komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež, tak tam podporujem a hlasujem, za veľmi zaujímavé športové projekty. Tento rok všetci, ktorí mohli, podporovali a pomáhali, ako sa len dalo, aby sme ako mesto, úspešne zvládli usporiadať najväčšie multi-športové mládežnícke podujatie v histórii samostatného Slovenska, Európsky olympijský festival mládeže. Na ktorom predviedli svoje športové výkony, mladí športovci zo 48 krajín sveta v 10 disciplínach. Prispelo to nielen k rozvoju športu, ale prospelo to aj cestovnému ruchu a bola to vynikajúca propagácia nášho krásneho mesta.

Na komisii MsZ pre mestské časti, sa vždy snažím aktívne hájiť záujmy obyvateľov Rudlovej-Sásovej. Tento rok sa mi podarilo predložiť priority, kde som poukázal na množstvo problémov, na ktoré upozorňujú priamo obyvatelia – oprava chodníkov, ciest, kosenie, odvoz smetí, životné prostredie, no hlavne najväčší problém v Rudlovej-Sásovej, statická doprava a s tým súvisiace parkovanie. Všetci prítomní  členovia komisie, zahlasovali za môj návrh uznesenia, kde sme ako komisia odporučili vedeniu Mesta Banská Bystrica a Výboru mestskej časti číslo 3, aby sa prioritami občianskych rád v Rudlovej-Sásovej zaoberali a aby ich zaradili do plánu investičných akcií, vo volebnom obvode Rudlová-Sásová. Niektoré opravy a rekonštrukcie, už aj prebehli a ďalšie nás ešte čakajú.

Viac o mojich podnetoch, návrhoch a prioritách, na zasadnutiach občianskych rád a komisie MsZ pre mestské časti, nájdete v sekcii Moje podnety a návrhy.

Spolupracujem s viacerými občianskymi radami, občianskymi združeniami a inštitúciami (Občianska rada Rudlová–Sásová I, Občianska rada Rudlová–Sásová II, Občianska rada Rudlová dedina, Občianske združenie Spoločenstvo Rudlová-Sásová, Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Saleziáni Don Bosca, Domka – združenie saleziánskej mládeže, Laura – združenie mladých, Občianske združenie Po schodoch, Občianske združenie Pink Park, Občianske združenie Urpín, Občianske združenie Pomáhame srdcom, Občianske združenie Mladá Bystrica, Občianske združenie Viktorky, Komunitné centrum Sásová, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Generácia Nula, Denné centrum seniorov a ZŤP Púpava, Tanečný súbor Energy zo ZŠ Sitnianska, FÁBER DANCE SCHOOL, Združenie autentického folklóru Pohronci, Ľudová hudba Vrštek, Detský folklórny súbor Radosť, Súkromná základná umelecká škola Lavuta, Materské centrum Mamina, ŠK Sásová, LukostrelecBB, Divadlo pod balkónom, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika – Miestny klub Banská Bystrica, Dokumentačné centrum Sásová, Bystrica SiTy, Bystricoviny, Mesto Banská Bystrica a BBSK) na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach  pre deti, mládež, dospelých a seniorov, poriadaných v Rudlovej-Sásovej. Vďaka dlhoročnej spolupráci s občianskymi združeniami, občianskymi radami a poslancami pôsobiacimi v Rudlovej-Sásovej, ako aj mestom Banská Bystrica, sa podarilo zorganizovať veľmi vydarené akcie, z ktorých niektoré už majú aj niekoľkoročnú tradíciu – Pondelky v knižnici, Fašiangy s pochôdzkou, Promenáda masiek na ľade, MDŽ, Deň matiek, Športový deň v Rudlovej, Máj zelený, Deň lukostreľby a skautských aktivít, MDD, Bodka za školským rokom, Komunitná záhradka v Sásovej, Aktívny animátor v Sásovej, Hecni sa, Maxistretko, Leto v háji, Festival komorných a pouličných divadiel ZÁLA, Deň Sásovej-Rudlovej, Futbal v Sásovej, Spoznaj svojho suseda, Deň Sásovskej uhorky, Trojgeneračný športový deň, Jesenné slávnosti, Mikuláš v Rudlovej-Sásovej, Vianoce pre seniorov a Pastierske Vianoce.

Zúčastňujem sa aj na akciách, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia – jarné upratovanie vyhlásené mestom, upratovanie ihrísk, skrášľovanie verejných priestranstiev, čistenie Sásovskej doliny atď.

Od roku 2006 prispievam 3 percentami daní občianskemu združeniu „Náš domov Sásová“. V roku 2013 som sa stal aj krstným otcom knihy básní pre deti „Včielkin dníček“ od Márie Miadokovej.

Pre mňa je veľkým ocenením, keď vidím spokojnosť a úsmev na tvárach občanov a posúva ma to stále dopredu s vedomím, že robím niečo užitočné.

V prípade zvolenia za poslanca MsZ v Banskej Bystrici, chcem aj naďalej pokračovať v podporovaní a v organizovaní podujatí pre deti, mládež, dospelých a seniorov, ako aj pokračovať vo verejných stretnutiach občianskej rady s obyvateľmi Rudlovej-Sásovej, kde si vypočujem Vaše pripomienky a návrhy a zároveň Vás poinformujem o dianí v meste a o pripravovaných aktivitách vo Vašom  okolí.

A samozrejme, prostredníctvom interpelácii, podnetov, návrhov a pripomienok, budem na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a v komisiách presadzovať, aby sa riešili problémy, na ktoré priamo upozorňujú obyvatelia (oprava chodníkov, ciest, lavičiek, osvetlenia, budovanie detských ihrísk a športovísk, rozšírenie parkovacích miest, kosenie, odvoz smetí, kultúra, šport, zamestnanosť, cestovný ruch a životné prostredie).

Počas môj výkonu verejnej funkcie poslanca mesta Banská Bystrica v rokoch 2011-2014, som patril v počte interpelácií (podnety, návrhy a pripomienky) medzi najaktívnejších poslancov a aktívne som pôsobil aj v mestských komisiách. Viac nájdete v sekcii Moje podnety a návrhy.

V mestskom zastupiteľstve som aktívne pôsobil ako člen komisie pre rozvoj mestských častí, komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch, komisie pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ, komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností a komisie pre životné prostredie a odpady.