Žijem v Rudlovej-Sásovej, už 35 rokov a denne chodím po Rudlovej-Sásovej, takže to čo trápi Vás, trápi aj mňa. Preto som sa vždy snažil a budem snažiť, presadzovať na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, zasadnutiach mestských komisií a zasadnutiach občianskych rád, aby sa riešili problémy, na ktoré priamo upozorňujú obyvatelia Rudlovej-Sásovej. Počas môjho výkonu funkcie poslanca mesta Banská Bystrica v rokoch 2011-2014, som patril v počte podnetov, návrhov a pripomienok medzi najaktívnejších poslancov. Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, som dal za 4 roky, viac ako 100 interpelácii, všetko to boli podnety od vás obyvateľov mesta Banská Bystrica, prevažne z Rudlovej-Sásovej, ktoré ste mi písali, volali ale najmä ich mám od Vás z osobných stretnutí, na rôznych akciách konaných v Rudlovej-Sásovej.

O mojich podnetoch, návrhoch a prioritách, ako predsedu Občianskej rady Rudlová-Sásová II,

ale aj o činnosti občianskych rád, sa môžete dočítať v priložených verejných zápisoch, 

z občianskych rád, komisie MsZ pre mestské časti a VMČ.

Priority Občianskej rady Rudlová-Sásová II

Sprava o činnosti Občianskej rady Rudlová-Sásová II – 2019

Sprava o činnosti Občianskej rady Rudlová-Sásová II – 2020

Sprava o činnosti Občianskej rady Rudlová-Sásová II – 2021

Zasadnutie Občianskej rady Rudlová-Sásová II, zo dňa 27.2.2020

Zasadnutie Občianskej rady Rudlová-Sásová II, zo dňa 8.10.2021

Zasadnutie Komisie MsZ pre mestské časti, zo dňa 23.2.2022

Rámcový plán akcií financovaných z dotácie – 2022

 

Moje podnety a návrhy ako poslanca MsZ, počas volebného obdobia 2011-2014.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2011

1. Interpelujem mestský úrad, aby zabezpečil koše na odpadky v oddychovej zóne medzi ulicami Rudohorská a Tatranská oproti ZŠ Sitnianska, nie je tam ani jeden kôš na odpadky, je tam množstvo odpadkov na tráve, okolo lavičiek a v kríkoch, je to veľký priestor, kde sa chodia hrávať deti, mládež posedáva na lavičkách a mamičky tam chodia s kočíkmi.

2. Na celom sídlisku Sásová – Rudlová je problém so statickou dopravou. Preto je nevyhnutné plánovať a hlavne začať budovať parkovacie miesta hlavne na uliciach Tatranská, Sitnianska, Javornícka, Rudohorská, Starohorská, Strážovská ako aj iných uliciach v Sásovej – Rudlovej. Preto občania prišli s návrhom, že či je možné si vybudovať svojpomocne parkovacie miesta v okolí svojho paneláku s počtom parkovacích miest 4-6, lebo údajne pri takom malom počte nie je nutné zabezpečiť lapače olejov. Preto chcem interpelovať MÚ, či je taká možnosť vytvorenia si parkovacích miest, obyvatelia si vedia zabezpečiť bagrovanie a asfaltovanie, obyvatelia Strážovskej a Javorníckej, už majú aj vytypované vhodné pozemky a určite sa nájdu aj obyvatelia iných ulíc, len nevedia či náhodou tými pozemkami neprechádzajú inžinierske siete prípadne kabeláž operátorov. Občania majú záujem o odkúpenie daných pozemkov pred panelákmi, prípadne majú záujem o dlhodobý prenájom pozemkov. Obyvatelia sídliska vedia o prieskume záujmu občanov o výstavbu parkovacích miest, ktoré robilo mesto http://mesto.banskabystrica.sk/prieskum-zaujmu-obcanov-o-vystavbu-parkovacich-miest.phtml?id3=51123. Je tam uvedené – výstavba parkovacích domov za cenu 8 000 € za jedno parkovacie miesto na uliciach Starohorská, Tatranská a Karpatská. Pre obyvateľov je cena nevyhovujúca. Ďalej je v prieskume spomenutá aj výstavba parkovacích plôch, formou zaangažovanosti občanov za sumu 200,- EUR ročne na obdobie 6 a viac rokov, na uliciach Rudohorská a Krivánska. Obyvateľom nevyhovujú dané lokality a cena, nakoľko by si to vedeli svojpomocne zabezpečiť za nižšiu sumu.

3. Množia sa informácie, že budova potravín na Krivánskej 1, bývalé Salve bude prestavaná na TESCO, dokonca o tom hovoria aj zamestnankyne potravín. Preto interpelujem MÚ, či je táto informácia pravdivá.

4. V PPP projekte na obnovu miestnych komunikácii, je uvedené obnova chodníka medzi Strážovskou 4 a Starohorskou 3 a má tam byť obnova chodníka medzi Starohorskou popri MŠ Strážovská 3, ďalej popri paneláku Strážovská 2 až ku Starohorskej ulici, osobne som to ešte ako predseda občianskej rady Rudlová – Sásová, riešil ešte s bývalým viceprimátorom pánom Kazíkom a riaditeľkou MŠ Strážovská, fotodokumentácia a návrh bol odovzdaný na CD pánu viceprimátorovi. A tak isto som ako predseda občianskej rady Rudlová – Sásová predložil túto požiadavku v rámci požiadaviek na opravu ciest a chodníkov výboru mestskej časti minulý rok vo februári. Takže by som chcel interpelovať MÚ, aby sa to dalo na správnu mieru. V prípade potreby pošlem aktuálnu fotodokumentáciu. Neviem, či je ešte možné doplniť do tohto projektu obnovy ciest a chodníkov aj Tatranskú ulicu, kde sú chodníky a cesty v zlom stave. Je to najväčšia ulica v Sásovej, kde býva niekoľko tisíc obyvateľov mesta Banská Bystrica a v celom harmonograme obnovy miestnych komunikácií nie je vôbec nič čo by sa išlo obnovovať alebo vybudovať na tejto ulici.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21. 6. 2011

5. Mám tu podnet od obyvateľov ulíc Ružová, Javornícka, Rudohorská a Partizánska cesta, že smerom od východu od Slovenskej Ľupče, niekedy po polnoci a nadránom, cítiť taký veľký zápach, že radšej ani nevetrajú, lebo von to smrdí viac, ako vydýchaný vzduch v izbe. Preto chcem interpelovať MÚ, myslím že to spadá pod oddelenie životného prostredia, aby preverili daný stav.

6. Chcem by som interpelovať odbor školstva, s tým ako sa bude riešiť počet základných a materských škôl, keďže sa rodí čoraz viac deti. Zaujíma to hlavne rodičov malých detí, že či sa budú aj nejaké základné a materské školy rušiť alebo zlučovať. Množstvo budov základných a materských škôl potrebuje opravy.

7. Chcem interpelovať kompetentných na MÚ, či už bolo nejaké spoločné stretnutie s Mestom Zvolen, aby sa Zvolen mohol na financovaní karanténnej stanice podieľať výraznejšou mierou. Nakoľko sa vlani viac zvierat odchytilo vo Zvolene a jeho okolí ako v Banskej Bystrici. Vraj sa muselo pätnásť kotercov uzatvoriť pre ich havarijný stav, chodia nám e-maily, že sa tam usmrcujú zdravé psy. Počul som, že má byť aj personálna zmena na poste správcu stanice a že Občianske združenie Pes v núdzi z Budče, to chce zobrať do svojej správy.

8. Chcem interpelovať náčelníka MsP, aby sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov a majetku v Sásovej a Rudlovej, častejšími policajnými hliadkami, prípadne rozšírením kamerového systému, nakoľko v poslednom čase je v Sásovej, zvýšená miera vandalizmu. Pravidelne potom informovať verejnosť o výsledkoch, napr. v Radničných novinách.

9. Ihrisko Opávia medzi Tatranskou, Rudohorskou a ZŠ Sitnianska – oslovili ma mamičky malých detí, bol som s nimi osobne pri tomto ihrisku. Minulý rok v lete sa spisovala petícia za opravu, resp. vybudovanie nového ihriska a žiadal som to aj ja ako vtedajší predseda Občianskej rady Rudlová – Sásová. Petíciu podpísalo viac ako sto rodičov a bola odovzdaná na Mestský úrad. Prišla odpoveď, že nie sú na to vyčlenené peniaze. Tak chcem interpelovať kompetentných, aby sa aspoň opravili existujúce hojdačky, ktoré sú oproti vchodov Tatranskej 65-67, je tam uvoľnená šróba a môže sa to odtrhnúť a dôjsť k úrazu, ďalej opraviť bočnú stenu tohto ihriska, po ktorej lezú deti a je značne poškodená a hrozí, že odpadne, ako aj opraviť okolie pieskoviska, ktoré je hneď vedľa, opraviť lavičky, ktoré tam sú v okolí, prípadne osadiť nové lavičky pri pieskovisku a osadiť smetné koše, ktoré tam veľmi chýbajú. Umiestniť v tomto priestore tabuľu „Zákaz venčenia psov“. Ja osobne by som podporil, aby sa tam postupne spravilo nové detské ihrisko, niečo podobné ako je na ulici Trieda SNP a postupne opraviť chodníky a cestičky v tomto priestore a spraviť tam aj verejné osvetlenie. Je to veľký priestor, kde sa chodia hrávať deti, mládež posedáva na lavičkách a mamičky tam chodia s kočíkmi. Už, keď som spomenul aj pieskovisko, je nutná aj oprava a výmena piesku na pieskoviskách pri Rudohorskej 22 a Strážovskej 6, nakoľko sú značne znečistené.

10. Chcem interpelovať odbor komunálnych služieb, aby sa v zozname akcií realizovaných z prostriedkov na stavebnú údržbu MK podľa volebných obvodov, rátalo do budúcnosti aj s opravami chodníkov od autobusovej zastávky Rudohorská – pošta, hore popri svahu pod Pikartom, až smerom na Starohorskú ul., ako aj na druhej strane od potravín IDA a 37, popri ihrisku, smerom ku križovatke pod Evijom. Jedná sa o úsek zničeného chodníka, ktorý ide popri ihrisku. Tiež je potrebná údržba MK na úseku (Tatranská 59 až po Tatranskú 19) od obchodu na Tatranskej smerom k Bille, chodník od hlavnej cesty a taktiež chodník z opačnej strany popri tenisovom ihrisku, smerom na Strážovskú ulicu. Chodníky z oboch strán sú tak zničené, že sa čudujem, že ešte nedošlo k ublíženiu na zdraví.

11. Začína sa robiť na projekte „Komunitné centrum v Sásovej“, má to byť predložené na septembrovom zastupiteľstve . Bol som už na 3 stretnutiach ohľadom tohto projektu. Rozprával som sa s pani Mikovou a s aj pánom Husárikom, ktorí to majú na starosti. Komunitné centrum je verejné miesto, ktoré má slúžiť všetkým obyvateľom najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová. Bude poskytovať skupinové vzdelávacie a voľno časové aktivity, služby sociálnej pomoci, poradenstvo a informácie pre verejnosť a vytvárať vhodné podmienky pre poskytovanie odborných, vzdelávacích, rekreačných a kultúrnych aktivít, čím sa prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov na sídlisku Sásová. Ja osobne tento projekt, keď bude predložený, tak ho podporím všetkými 10, veď je to pre ľudí. Obyvatelia Sásovej a Rudlovej to len privítajú, veď sa budú mať kde schádzať a stretávať napr. občianske rady, občianske združenia, môžu sa tu konať stretnutia s osobnosťami Sásovej, tak ako sa to teraz koná vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Karpatskej ulici, môžu sa tu stretávať kluby seniorov, rôzne krúžky pre deti, joga pre ženy, klub filatelistov podobne. Zatiaľ je Komunitné centrum v podnikateľskom inkubátore na Rudohorskej ulici 33 a idú aj s dobou a propagujú sa aj na facebooku ako „Komunitné centrum Sásová“. Chcel by som interpelovať na zamestnancov MÚ, pod ktorých to spadá, aby pomohli maximálnou možnou mierou pri príprave tohto projektu.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 8. 11. 2011

12. Oslovili ma obyvatelia ulíc Prof. Sáru a F. Bystrého o možnosti znovu osadenia cestného zrkadla oproti cintorínu, ktoré tam kedysi bolo. Jedná sa o problematický výjazd z ulice F. Bystrého smerom na Rudlovskú cestu. Križovatka je neprehľadná. Túto ulicu F. Bystrého využívajú vo veľkej miere aj rodičia detí navštevujúcich MŠ na Prof. Sáru ako aj zamestnanci Slovenského rozhlasu.

13. Rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ Tatranská chcú vedieť, aké sú plány mesta so školou a či sa bude škola rušiť alebo zlučovať. Prevláda tam strach rodičov, že čo bude s ich deťmi lebo sú neustále presviedčaní od rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ Sitnianska a ZŠ Pieninská, že ak sa bude rušiť nejaká škola v Sásovej, tak to bude práve ZŠ Tatranská, čo má zo Sásovej aj najmenší počet žiakov. Zaujíma ich hlavne aj to, že ak by malo dôjsť k tomu rušeniu ZŠ v meste, že prečo by mala byť zrušená ďalšia škola v Sásovej, keď už bola zrušená ZŠ Magurská. Preto by som chcel interpelovať oddelenie školstva, aby zaujalo stanovisko a objasnilo situáciu, ktorá pretrváva od doby, kedy naozaj hrozilo zrušeniu ZŠ Tatranská, čo už je niekoľko rokov dozadu.

14. Myslím si, že určite všetci sa zhodneme na tom, že v Sásovej je neúnosná situácia s parkovaním. Vodiči sú nútení parkovať na chodníkoch, trávnikoch a neraz aj na nevhodných miestach. Sú situácie, keď niekto zaparkuje kolmo, ten druhý šikmo a stáva sa, že mnohé autá nemôžu vyjsť a potom sa stáva, že vodiči si nechávajú lístočky za stieračmi a neraz aj s hanlivými nápismi alebo poškriabu auto, ktoré im bráni vyjsť. Preto si myslím, že by bolo vhodné a uliciach Starohorská, Strážovská, Tatranská urobiť čiary a vyznačiť šikmé alebo kolmé parkovanie podľa situácie na týchto uliciach. Ja už nejaké návrhy mám a v prípade tejto realizácie ich poskytnem. Na Sitnianskej a Rudohorskej ulici to veľmi pomohlo.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 29. 5. 2012

15. Oslovili ma vlastníci a nájomcovia bytov členskej samosprávy č. 178 (Javornícka 1-9), že majú výhrady k prevádzke Caffe baru Dorka, ktorá je v tesnej blízkosti ich obytného domu. Výhrady k prevádzke sú hlavne z dôvodov nadmernému hluku pri rôznych akciách a to aj po záverečnej hodine (rušenie nočného kľudu), znečisťovanie okolia baru pri akciách (okolie baru je aj okolie obytného domu) a v zimných mesiacoch a chladnom období splodiny z komína. Vzhľadom k tomu, že MÚ Banská Bystrica vydáva povolenia na konanie rôznych akcií a podujatí, si myslím že MÚ má riešiť aj záujmy obyvateľov a nielen podnikateľov. Preto interpelujem kompetentných na MÚ o riešenie uvedených problémov.

16. Chcem interpelovať kompetentných na mestskom úrade, aby prešetrili situáciu na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera, na základe sťažnosti pani Heideckerovej.

17. Chcem sa opýtať, ako sa rieši, alebo sa ide riešiť situácia s auto – vrakmi, nakoľko dlhodobo zaberajú parkovacie miesta a ako sami vieme, je nedostatok parkovací miest.

18. Zaujíma ma, ako je to s verejným osvetlením, myslím časov svietenie od – do v nočných hodinách, najmä v letných mesiacoch, či sa berie aj do úvahy posun času, lebo ma upozornilo niekoľko obyvateľov z rôznych častí mesta, že keď už mesto chce šetriť náklady, tak aby sa nestávalo, že verejné osvetlenie napr. večer už svieti a pritom je nejaký čas, ešte úplne vidno.

19. Obyvatelia Rudohorskej 22, dávali podnet na výrub brezy, pred ich obytným domom ešte minulý rok, niekoľko krát mi bolo zo strany ZARESu sľúbené, že prídu aspoň orezať konáre. Medzi tým sa obytný dom zateplil, konáre brezy vyrástli a poškodili novú fasádu. Je veľmi veľká nespokojnosť obyvateľov tohto obytného domu a spoločenstvo vlastníkov bytov, už chcelo podniknúť právne kroky voči mestu, ale ja by som nechcel, aby to zašlo až tak ďaleko. Preto chcem interpelovať zamestnancov ZARESu, aby na uvedenej breze minimálne orezali konáre v čo najkratšom čase. I keď si myslím, že obyvatelia Rudohorskej 22, budú požadovať úplne vyrubenie stromu aj z dôvodov, ktoré uviedli v podnete na výrub minulý rok.

20. Oslovili ma mamičky s malými deťmi s okolia ihriska medzi ulicami Tatranská a Rudohorská -bývalá Opávia, že reťaz, ktorá drží detskú hojdačku je pretrhnutá, niekto to aspoň iniciatívne zviazal šnúrkou od topánky. Poškodená je aj konštrukcia, kde je šmýkačka. V pieskovisku a jeho okolí sa nájde naozaj všeličo. Voľakedy tam bolo stále veľa mamičiek s deťmi, teraz sa tam občas niekto zastaví. Mládež sa presunula do areálu MŠ Tatranská, kde Materské centrum Mamina v spolupráci s MŠ vybudovalo zostavu šmýkačka, hojdačky. Už to stihli zničiť aj tam do takej miery, že jednu z dvoch hojdačiek, čo tam sú, museli zložiť. Poukazujú na to, že deti sa nemajú kde hrať. Preto chcem požiadať o informáciu, v akom termíne by sa mala začať rekonštrukcia ihriska Opávia, keďže viem že sa plánuje a je vyčlenených na to 24 000 €, aby som potom mohol odpovedať aj iným rodičom, ktorý sa o to zaujímajú.

21. Chcel by som požiadať o vyjadrenie sa k situácii zatvoreného prechodu z Rudohorskej ulice do areálu MŠ Tatranská. Pôvodne bolo uzatvorené do 30.4.2012 kvôli nevyhovujúcemu stavu schodiska v zimnom období. Do dnešného dňa sa nesprístupnil prechod. Rodičia ktorí tadiaľ vodili svoje deti do škôlky sa stále sťažujú, že musia obchádzať dookola celého areálu. Ale aj rodičia, ktorí bývajú na Tatranskej a nosia deti do škôlky a následne sa musia ponáhľať na autobus na Rudohorskú ulicu, aby stihli prísť načas do práce to majú o dosť sťažené. Niektoré mamičky, ktoré majú deti škôlkarov a malé detičky v kočíku sa pýtali na nejaký bezbariérový vstup do areálu škôlky. Do areálu škôlky vedú z každej strany iba schody, ak teda nerátam bránu pre hospodárske potreby škôlky, ktorá je ale niekedy v čase, keď sa chodí pre deti do škôlky už zatvorená. K bráne je tak isto nevhodný prístup pre mamičky s kočíkom z toho dôvodu, že naokolo nie je žiadny chodník iba cesta a parkovisko, kde je stále veľa áut. Vláčiť kočík s dieťaťom v rukách hore – dolu schodmi nie je vôbec jednoduché. Zaujímam sa o to aj z dôvodu, že som členom Rady školy MŠ Tatranská.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. 6. 2012

22. Schody za ZŠ Sitnianska (pri vchode do autoškoly), keď sa schádza od Tatranskej ulice na Sitniansku ulicu sú zničené. Od septembra bude tadiaľ chodiť ešte viac detí, keďže bola ZŠ na Tatranskej zrušená a časť detí bude navštevovať práve ZŠ Sitnianska. Z toho dôvodu chcem interpelovať, aby sa schody dali do poriadku (prípadne spraviť aj bezbariérový prístup), aby tam nedošlo k nejakému úrazu.

23. Medzi panelákmi Strážovská 5 a Strážovská 6, je prístupová cesta (parkovisko), k týmto panelákom vo veľmi zlom stave, vozovka sa prepadáva na niekoľkých miestach a voda tam vymyla dieru, hrozí tu k poškodeniu motorových vozidiel, alebo úrazu ľudí, ktorí tadiaľ chodia. Cez toto parkovisko prechádza denne množstvo ľudí, na zástavku MHD, do MŠ Strážovská, do ZŠ Tatranská a do ZŠ Sitnianska, nielen zo Strážovskej, ale aj Sitnianskej, Tatranskej a Starohorskej, ako aj iných ulíc.

24. Mnohých ľudí, nielen majiteľov psov zaujíma, ako sa využívajú peniaze z dani za psa. Sú aj takí, čo sa sťažujú na to, že za zaplatené dane nedostávajú adekvátnu protihodnotu. Keďže príjem z dane za psa bol v roku 2011 o 15 % vyšší, ako sa plánovalo, mnohých zaujíma, ako sa využije tento rozdiel, či to bude účelne využité, napríklad na budovanie ďalších výbehov a cvičísk pre psov, nahradenie nevhodných plastových sáčkov na exkrementy papierovými, či pribudnú nádoby – smetné koše na exkrementy, prípadne či sa uvažuje o nákupe vysávača na psie exkrementy. Myslím, že čisté trávniky, pieskoviská a detské ihriská, by potešili asi každého.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2012

25. Na Rudohorskej ulici, pozdĺž hlavnej cesty, pri Jelšovom háji, pribudlo cca 20 parkovacích plôch, formou zaangažovanosti občanov na financovaní týchto parkovacích miest. Zatiaľ nie všetky miesta sú rezervované. Zaujíma ma, či na tých miestach, ktoré ešte nie sú označené, ako rezerve, je možné dočasne parkovať (cez noc), bez hrozby pokuty, prípadne aké sú možnosti pre občanov, ak majú záujem o dlhodobý prenájom parkovacieho miesta, na tejto novovybudovanej ploche. Bude sa tu ešte pokračovať s rozširovaním parkovacích miest?

26. Oslovili ma obyvatelia Strážovskej 5 a Strážovskej 6, ktorí tam parkujú a hlavne tí, čo tam majú vyhradené parkovacie miesta. Majú dennodenný problém zaparkovať, ako aj vyjsť zo svojho vyhradeného parkovacieho miesta, nakoľko ostatné autá, ktoré tam parkujú oproti, stoja šikmo. Ak by parkovali pozdĺž, prípadne by tam boli nakreslené čiary, tak by tento problém so zaparkovaním na vyhradené parkovacie miesta nevznikal, ale zas na druhej strane by zaparkovalo menej automobilov cca 4 . Prišli s návrhom, či by si nemohli zväčšiť priestor na parkovanie, asi o pol metra dozadu (teraz je tak rozkopané kvôli výstavbe tepelných rozvodov), s tým že si plne uhradia realizáciu – zámkovú dlažbu. Tým pádom, by neboli obmedzené v počte parkovacích miest (problém celej Sásovej), ani autá čo parkujú šikmo. Určite to je nevyhnutné nejako vyriešiť, už aj z dôvodu, že keď sa tam stretnú dve autá idúce oproti, vzniká problém, ako sa uhnúť, keďže tam už nie je miesto, ani na jednej strane cesty, niekedy ledva cez parkovisko prejde jedno auto, aj to s problémami. Obyvateľov zaujíma, aké sú možnosti mesta, keď na parkovisku dlhodobo parkujú autovraky, ktoré len zaberajú parkovacie miesta.

27. Križovatka ulice Na Karlove a Kostiviarskej cesty je miestom častých dopravných nehôd. Len za posledné dva týždne, došlo v tomto mieste k dvom vážnym dopravným nehodám. Dopravné nehody spôsobujú obyvatelia iných miest, ktorí neznalí miestnych pomerov zle vyhodnotia situáciu a v stúpaní po Kostiviarskej ceste neodbočia na ulicu Na Karlove, ale pokračujú smerom k železničnej stanici Kostiviarska. K pochybeniu vodičov prispieva aj fakt, že vodorovné značenie je takmer neviditeľné a na zvislej dopravnej značke hlavná cesta je dodatková tabuľa s vyobrazením, ktoré nezodpovedá skutočnému tvaru križovatky. Pre zabránenie vzniku dopravných nehôd na tomto mieste, by bolo potrebné obnoviť stredovú prerušovanú čiaru, vyznačiť prerušovanú vodiacu čiaru oddeľujúcu vedľajšiu cestu, nahradiť dodatkovú tabuľku P13 so správnym vyobrazením tvaru križovatky, prípadne umiestniť smerovú tabuľu. Prikladám aj navrhované riešenie.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13. 11. 2012

28. V návrhu rozpočtu na rok 2013, je „Program 4: Služby občanom, podprogram 4.12 Elektronické služby“ suma 425 196 €. Takisto aj tento rok bola podobná suma. Je to veľmi vysoká suma, preto ma zaujíma, v akom stave je „Elektronizácia verejnej správy (IMBA)“ ? Viem, že už niečo funguje cez web stránku mesta pod ikonou iMesto a nejaké informácie boli aj v novembrových Radničných novinách. Vďaka tomuto bude občan môcť jednoduchšie vybavovať úradné úkony. Preto sa pýtam, ktoré sú už pre občanov sprístupnené elektronické služby a elektronické formuláre, tak aby výsledkom bolo zefektívnenie komunikácie občanov s mestom, ako aj zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb? Koľko sa už nakúpilo a koľko sa ešte plánuje nakúpiť počítačov, serverov, softvérových licencií a projektových dokumentácii? Ktoré firmy majú zmluvu na zabezpečenie tohto celého projektu? Čo v prípade, že projekt nebude refinancovaný z OPIS-u?

29. Ako sa rieši, prípadne ako sa ide riešiť problematické parkovanie na Ružovej ulici pri areáli Pedagogickej fakulty UMB počas sobôt, keď sem prichádza množstvo externých študentov z celého Slovenska? Bolo už nejaké spoločné rokovanie na úrovni mesta a fakulty? Ak nie, tak si myslím, že je nevyhnutné takéto stretnutie uskutočniť a prizvať na spoločné rokovanie aj dotknutých občanov z Ružovej, ktorí tam bývajú s tým, aby sa našlo východisko pre všetky dotknuté strany.

30. Ako sa ide riešiť modernizácia a zvyšovanie energetickej efektívnosti základných a materských škôl?

31. V roku 2011 boli vybudované a vyznačené parkovacie miesta na Hornej ulici, v časti od polikliniky po križovatku pri Telekome. Pri parčíku pred poliklinikou bol vydláždený chodník a nekvalitne vyasfaltovaný pás vedľa chodníka, kde sa v priehlbinách pri zrážkach vytvárajú kaluže. Ako mesto prebralo takto nekvalitne vykonané stavebné práce? Stredová prerušovaná čiara po úpravách zostala na pôvodnom mieste. Tým vznikla situácia, že jeden jazdný pruh nemá dostatočnú prejazdnú šírku. Druhý jazdný pruh je dosť široký na to, aby mohlo dôjsť k posunu stredovej čiary a vytvoreniu bezproblémovo prejazdných pruhov.

32. V lete 2012 boli na Kollárovej ulici v časti medzi zariadením na výkon väzby a križovatkou s Rudlovskou cestou vyznačené parkovacie miesta. Priľahlý jazdný pruh má nedostatočnú šírku a pri využití parkovacích miest je neprejazdný. Šírka ulice nie je dostatočná na to, aby po vybudovaní parkovacích miest zostali dva prejazdné pruhy. Problém je hlavne, keď sa oproti sebe stretnú osobné auto s nákladným, prípadne MHD. Prečo mesto Banská Bystrica vytvára parkovacie miesta na úkor prejazdnosti ulice mesta, obzvlášť keď ide o ulicu s hustou premávkou? Sú parkovacie miesta vytvárané a značené v súlade s normami?

33. Na križovatke Komenského ulice a ulice Na Karlove došlo k obnove značenia stredovej deliacej čiary na Komenského ulici až po križovatku takým spôsobom, že autá prichádzajúce z Komenského ulice ku križovatke a odbočujúce vľavo bránia plynulému odbočeniu áut z ulice Na Karlove na Komenského ulicu, nakoľko tieto autá musia urobiť náročný otočný manéver (pre autobus doslova nemožný). Pôvodné vodorovné značenie takýto problém nespôsobovalo.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 11. 12. 2012

34. Zaujíma ma, v akom stave je projekt – Multifunkčná hala ZŠ Pieninská, kde mal byť investor Banskobystrická Hokejbalová únia. Začalo sa o tom hovoriť ešte minulý rok a nejako je okolo toho ticho.

35. Koľko peňazí sa vybralo za vyhradené parkovacie miesta v rokoch 2011, 2012 vo volebnom obvode číslo 7 Sásová-Rudlová? Koľko peňazí z toho išlo na budovanie nových parkovacích miest vo volebnom obvode číslo 7 Sásová-Rudlová?

36. Chcel by som požiadať primátora mesta Banská Bystrica, Mgr. Petra Gogolu, aby vytvoril priestor v Radničných novinách pre výbory mestských častí, občianske rady a poslancov, aby mohli informovať o svojej činnosti vo volebných obvodoch a pozývať občanov mesta na akcie. Lebo mám informácie od predsedov občiankach rád a niektorých poslancov, že boli odmietnutí s uverejnením svojej činnosti a pozvánok na akcie. Ja sám do Radničných novín prispievam už 9 rokov, veď som tým poverený, ako predseda výboru mestskej časti a predtým, ako predseda Občianskej rady Sásová – Rudlová, aby som informoval a pozýval ľudí na akcie. Občania si už na tieto pozvánky zvykli a pýtali sa ma, prečo nie sú v Radničných novinách pozvánky na akcie, ktoré robíme v mesiaci december. Za 9 rokov sa mi toto stalo prvý krát a nikdy s tým nebol problém. Predsa Radničné noviny majú slúžiť na to, aby ľudia boli informovaní, čo sa deje v ich volebnom obvode a že vôbec Občianske rady existujú. Neustále počúvam, že ľudia vôbec nemajú informácie, čo sa deje v ich volebnom obvode a niektorí ani len nevedia, že vôbec v ich obvode existuje Občianska rada. Práve pre informovanosť občanov mesta je nevyhnutné, aby bol takýto priestor zriadený.

37. Akým spôsobom sa chce mesto Banská Bystrica vysporiadať v roku 2013 so záväzkom z memoranda vlády SR a ZMOS o šetrení miezd zamestnancov mesta o 5% (plošným znížením miezd alebo prepúšťaním)?

38. Podľa mojich informácií sa pracovníkom MsÚ nedávno vyplácali finančné odmeny. Zaujíma ma, na základe akého predpisu a akých kritérií sa to udialo, či sa jednalo o plošné vyplácanie odmien, alebo len vybraným pracovníkom a o akú celkovú výšku vyplatených odmien išlo?

39. Na budúci rok uplynie presne 30 rokov, čo sa začala stavať autobusová stanica v Banskej Bystrici. Je jednou z jaziev na tvári Banskej Bystrice. V roku 1990 bola stavba zastavená a odvtedy márne čaká na investora, ktorý by ju dostaval. Nedôstojné podmienky pri cestovaní obyvateľov do iných kútov Slovenska, ako aj nepríjemný šok pre tých, ktorí pricestovali do Banskej Bystrice po prvýkrát, je dennodennou realitou a smutnou skutočnosťou. Chýbajú adekvátne sociálne zariadenia a ďalšie služby. Preto ma zaujíma, kedy získa nový investor areál autobusovej stanice, aby mohol začať reálne uvažovať s prestavbou? Začalo sa už s územným konaním? Sú už doriešené vlastnícke vzťahy? Príprava územného konania bez vlastníctva nehnuteľností ešte nerieši samotnú investíciu.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 12.2.2013

40. Chcem interpelovať oddelenia údržby miestnych komunikácií, aby ako náhle to počasie dovolí, sa začalo s opravami miestnych komunikácií, na ktorých sa počas zimného obdobia vytvorilo obrovské množstvo plytkých, ale aj hlbokých výtlkov. Len ťažko sa dá nájsť úsek, ktorým by sa dalo prejsť, bez obchádzania výtlkov. Na niektorých uliciach je ohrozená zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť jazdy. Stačí sa prejsť napr. ulicou Tatranská, tam sa výtlkom nedá vôbec vyhnúť, je to hotový tankodrom.

41. Obyvatelia Javorníckej 43 ma upozornili na prepadnutý chodník pri mieste napojenia schodiska Javornícka – Rudohorská. Je to veľmi frekventované miesto, keďže tadiaľ chodia ľudia na autobus. Upozorňujú tiež na problém kanalizačných vpustí na Javorníckej 35, neodteká tam dažďová voda.

42. Ako je to so značkami „Zákaz vjazdu“ pred zrušenými kotolňami? Budú sa odstraňovať, alebo sú stále platné?

43. Aké sú možnosti osadenia smerovacích tabúľ v Sásovej tzv. smerovníkov, aby obyvateľov prípadne návštevníkov naviedli ku Knižnici, Pošte, MsP, Komunitnému centru atď. Zlepšila by sa tým informovanosť.

44. Je pravda, že sa uvažuje s vybudovaním lanovkového prepojenia na Šachtičky z parkoviska na Pieninskej ulici?

45. Ako je to so zimnou údržbou parkovacích miest, ktoré spravuje spoločnosť EEI a vyberá peniaze za parkovanie? Lebo sa stáva, že keď napadne sneh, parkovacie plochy nie sú dostatočne udržiavané.

46. Oslovilo ma niekoľko rodičov, ktorých deti navštevujú Centrá voľného času (CVČ), že ako budú po novom financované CVČ. Majú obavy, že nové financovanie môže zlikvidovať niektoré krúžky, prípadne že vzrastú ceny krúžkov. Čo v prípade, ak dieťa navštevuje krúžkovú činnosť vo viacerých zariadeniach s rôznymi zriaďovateľmi?

47. Uvažuje sa o nejakom schodnom riešení, odstrániť problém zatápania podchodu na Štefánikom nábreží, aby chodci mohli cez podchod bezpečne prechádzať, keď je zatopený?

48. Obyvatelia ulice Pod Bánošom, upozorňujú na rozpadávajúcu zámkovú dlažbu. Údajne už tam bol niekto z Mestského úradu sa na to pozrieť. Preto ma zaujíma, v akom je to stave riešenia.

49. Ako je to v meste Banská Bystrica s kvalitou detských pieskovísk? Množstvo mamičiek malých detí, ktoré sa na pieskovisku hrajú, sa obávajú že ich deti, môžu byť vystavené viacerým zdravotným rizikám vyplývajúcim z parazitárneho a mikrobiálneho znečistenia piesku exkrementami psov a mačiek v pieskovisku. Podľa §52 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská, povinné zabezpečiť ich pravidelné čistenie a udržiavanie tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.03.2013

50. Občanov zaujíma, či je možnosť, alebo či bude taká možnosť v zónach plateného parkovania, prevádzkovateľom EEI s.r.o., platiť len za 30 minút parkovania a nie za celú hodinu. Mnohým tých 30 minút postačuje na vybavenie si záležitostí v meste.

51. Chcel by som interpelovať vo veci lepšej spolupráce a koordinácie pri akciách medzi Komunitným centrom v Sásovej na Tatranskej ulici a občianskymi radami a občianskymi združeniami pôsobiacimi v Sásovej a Rudlovej. Stáva sa, že sa akcie prekrývajú, alebo o nich medzi sebou nevedia.

52. Do mestských škôlok sa zapísalo 791 detí, no prijatých môže byť 624. Preto ma zaujíma, aké má mesto možnosti, aby sa vytvorili nové triedy Materských škôl, vo voľných priestoroch Základných škôl, prípadne aj v budovách zrušených Základných škôl. Je možnosť presunutia celej MŠ do priestorov ZŠ? Určite by takúto možnosť, rodičia malých detí privítali.

53. Interpelujem vo veci možnosti výrubu stromov a kríkov na Rudohorskej ulici na ostrovčekoch. Ak nie v celom úseku, tak aspoň pri úsekoch prechodov cez cestu. Nakoľko chodcom pri prechode cez cestu bránia v rozhľade. Problém majú najmä mamičky s kočíkmi, dôchodcovia o paličke, no najmä malé deti. Tento mesiac tam autobus zrazil malého chlapca.

54. Pani Kučerová z Javorníckej ulice ma oslovila prostredníctvom občianskej rady, aby som požiadal MÚ o odpoveď, na jej návrh ohľadom prvej pomoci na sídlisku Sásová. Jedná sa o projekt Krajina záchrancov www.prvapomoc.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14. 5. 2013

55. Vzhľadom k tomu, že vo volebnom obvode Sásová, Rudlová, je akútny nedostatok parkovacích miest, vodiči sú nútení parkovať na zastávkach MHD, chodníkoch a trávnikoch, ma zaujíma, aké má mesto Banská Bystrica, pripravené projekty na výstavbu nových parkovacích plôch, prípadne viacpodlažných parkovacích domov. Preto interpelujem kompetentných na Mestskom úrade, aby mi poskytli zoznam pripravených a pripravovaných projektov, na ktorých uliciach v Sásovej, Rudlovej, v akom počte a akým spôsobom sa plánuje financovanie budovania nových parkovacích miest v Sásovej a Rudlovej.

56. Zverejnené výsledky Štatistického úradu SR o návštevnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a jednotlivých okresov turistami za rok 2012, priniesli nepríjemné prekvapenie pre Banskú Bystricu. Hoci v okolitých okresoch zaznamenali výraznejší nárast návštevníkov s prenocovaním, v našom okrese to bolo o takmer tisícku menej, ako v roku 2011. Pre naše mesto, to nie je veľmi povzbudivá správa, už aj vzhľadom k tomu, že práve rozvoj cestovného ruchu, je pre vedenie mesta prioritou rozvoja nášho mesta. V Banskej Bystrici kvôli rozvoju cestovného ruchu a budovaniu značky mesta vznikla aj agentúrna spoločnosť VISIT BB s.r.o. s 30-percentným podielom samosprávy a máme aj Oblastnú organizáciu cestovného ruchu. Preto interpelujem odbor propagácie mesta, vo veci vyjadrenia sa k tomuto stavu.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 11. 6. 2013

57. V júnovom vydaní Radničných novín, bol na strane 6 uverejnený rozhovor s Ing. arch. Pavlom Fischerom, v ktorom sa okrem iného hovorilo o realizácii aquaparkov i o projekte banskobystrického mora. Dňa 03.06.2013 bola na stránke mesta zverejnená objednávka č. 20130360 s predmetom Vizualizácia – rekonštrukcia plážového kúpaliska v Banskej Bystrici za cenu 3 792 €, pričom zmluvnou stranou je Čiljaková Barbora Fischer and Partners, s. r. o. Konkrétne o akú vizualizáciu ide, aký zámer sa vizualizáciu sleduje a kto je jej autorom? Súvisí zverejnená objednávka so zámerom realizácie projektu banskobystrického mora?

58. Dňa 31. 5. a 1. 6. 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnili mestské oslavy MDD s rozsiahlou propagáciou na území mesta. Niektorí z partnerov uvedeného podujatia poskytli svoje služby zdarma, bez finančných nárokov. Na internetovej stránke Mesta Banská Bystrica v sekcii Zmluvy – Faktúry – Objednávky je zverejnených niekoľko objednávok určených na uvedené podujatie. Prevýšili skutočné náklady na realizáciu MDD počas dvoch dní pôvodne plánované výdavky mesta na toto podujatie? V akom objeme boli výdavky na uvedené podujatia plánované a aké je reálne čerpanie ? Prosím rozpísať podľa položiek a porovnať s výdavkami, ktoré mesto vynaložilo na MDD v minulom roku.

59. Mesto Banská Bystrica sa na Grilliáde prezentovalo novým exteriérovým prezentačným stánkom. Dodávateľom produktu bola spoločnosť VISIT BB, s. r. o. Cena 1 ks nafukovacieho promo stánku bola vyčíslená v objednávke č. 20130387 na 6273,17 EUR, neskôr bola zverejnená objednávka č. 20130456 na záťaže na kotvenie exteriérového prezentačného stánku za 86,40 EUR. Bolo ďalšie vybavenie stánku – stôl, stoličky a pod. zahrnuté v cene stánku? Malo Mesto Banská Bystrica mimoriadne požiadavky, resp. kritériá na výber prezentačného stánku? Na internete sú dostupné vizuálne podobné promo stánky za nižšie ceny. Kto, akým spôsobom a za akých podmienok realizoval výber dodávateľa? Ktoré dva ďalšie podnikateľské subjekty boli oslovené v rámci prieskumu trhu.

60. Podľa platných zásad informačného systému mesta Banská Bystrica majú byť na internetovej stránke mesta zverejnené zápisnice z rokovania komisií MsZ. Podľa zverejnených pozvánok Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ zasadala v roku 2013 päťkrát: 21.01.2013, 1.3.2013, 19.3.2013, 23.4.2013, 27.5.2013. Naposledy bola zverejnená zápisnica č. 1/2013 z Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ, ktorá sa konala 21.01.2013. Aký je dôvod nezverejnenia ďalších zápisníc komisie na internetovej stránke mesta?

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. 9. 2013

61. Chcem interpelovať kompetentných o predloženie zoznamu osôb, ktoré vykonávajú od 1.1. 2013 na Mestskom úrade činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonávaní práce, uviesť pracovnú náplň pre príslušné oddelenie a počet odpracovaných hodín mesačne.

62. Oslovili ma mamičky detí z MŠ Tatranská, že ako je možné, že areál materskej školy nie je uzatvorený. Prednedávnom sa tam robil bezbariérový prístup, čo mamičky samozrejme privítali, len sa to akosi zabudlo aj uzavrieť. Rodičia detí sa rozprávali aj s riaditeľkou , vraj bolo prisľúbené zo strany MC Mamina, že sa to dokončí, ale stále je to takto. Keďže na cca 20 detí je jedna učiteľka, má veľký problém ich všetkých ustrážiť, aby nejaké malé dieťa nevybehlo mimo areál. Preto chcem vedieť v akom je to stave a či sa to ide riešiť a dokončiť.

63. Chodník, ktorý vedie od zástavky MHD na Rudohorskej ulici, oproti Poliklinike nad križovatkou, je vo veľmi zlom stave, je tam potrebné opraviť existujúce diery. Chodí tadiaľ množstvo ľudí, či už na zástavku MHD, do obchodov, na tržnicu, alebo aj do spomínanej polikliniky.

64. Medzi Rudohorskou a Starohorskou, v strede dlhého schodištia sú zničené lavičky, možno by stačilo len ich opraviť. Prípadne osadiť aj nové lavičky. Tak isto je to potrebné aj na Krivánskej ulici, kde lavičky chýbajú.

65. Chcem interpelovať vo veci poškodeného zábradlia, ktoré vedie ku ZŠ Sitnianska.

66. Na uliciach Tatranská a Starohorská sú znova výtlky a to aj napriek tomu, že sa opravovali len pred pár mesiacmi.

67. Obyvatelia na Strážovskej 6 sú nútený neustále volať na Mestskú políciu, dokonca už volali aj štátnu políciu vo veci schádzania sa mladistvých, za ich vchodom, ktorí tam fajčia a pijú alkohol, robia hluk a poškodzujú cudzí majetok, dokonca už liezli aj po hromozvode, čím poškodili len prednedávnom zateplenú fasádu. Podľa vyjadrenia viacerých obyvateľov je tu ohrozená mravná výchova mládeže. Preto chcem interpelovať mestskú políciu, aby častejšie chodila na obhliadky po Sásovej a toto kontrolovala, hlavne vo večerných hodinách, lebo sa to určite nedeje len na Strážovskej ulici.

68. Obyvatelia Tatranskej ulice prišli s podnetom, že či by nebolo možné pri bývalej ZŠ Tatranská medzi Tatranskou 8 až 14, vzhľadom k tomu, že je tam akútny nedostatok parkovacích miest, upraviť plochy pomedzi stromoradie platanov, aby tam mohli parkovať motorové vozidlá.

 Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. 10. 2013

69. Som veľmi rád, že sa po rokoch umiestnili smetné koše na odpadky v oddychovej zóne medzi ulicami Rudohorská a Tatranská oproti ZŠ Sitnianska. Len sa akosi pozabudlo, že tie koše je potrebné aj vysýpať. Preto interpelujem kompetentných, aby zabezpečili vyprázdňovanie smetných košov v tomto priestore, nakoľko koše sú preplnené a odpadky sú všade naokolo po zemi, na tráve, okolo lavičiek a v kríkoch. Je to veľký priestor, kde sa chodia hrávať deti, mládež posedáva na lavičkách a mamičky tam chodia s kočíkmi. Prikladám aj fotky prístupových cestičiek, ktoré sú vo veľmi zlom stave a je tu nutná oprava.

70. Niekoľko obyvateľov z rôznych častí mesta ma oslovilo ohľadom prechodov pre chodcov, že sú opotrebované a niektoré takmer nevidno, najmä v prípade nepriaznivého počasia. Mýli to nielen chodcov, ale aj vodičov. Prechody by mali byť v záujme bezpečnosti výrazne vyznačené, aby sa predišlo nehodám.

71. Obyvateľov zaujíma, aké sú možnosti mesta, keď na parkoviskách dlhodobo parkujú „autovraky“, ktoré len zaberajú parkovacie miesta a nemajú už niekoľko rokov platnú technickú a emisnú kontrolu, ako aj viac rokov nemajú zaplatené povinné zmluvné postenie.

72. Je potrebná oprava chodníkov na úseku (Tatranská 59 až po Tatranskú 13) od obchodu CBA na Tatranskej smerom k Bille, chodník od hlavnej cesty a taktiež chodník z opačnej strany popri tenisovom ihrisku, smerom na Strážovskú ulicu. Chodníky z oboch strán sú tak zničené, že sa čudujem, že ešte nedošlo k ublíženiu na zdraví.

73. Vzhľadom k tomu, že je akútny nedostatok parkovacích miest, najmä v okolí Tatranskej ulice, zaujíma ma aké sú možnosti mesta, aby sa upravili plochy medzi Strážovskou a Tatranskou tak, aby tam mohli parkovať motorové vozidlá.

74. Obyvatelia z Krivánskej ulici sa sťažujú, že keď sa opravovali výtlky na cestách na ich cestnú komunikáciu na Krivánskej ulici sa zabudlo.

75. Uvažuje mesto nad niečím podobným ako Vienna Card, myslím, že v oblasti cestovného ruchu by to mestu určite prospelo.

76. Zaujímalo by ma aké kroky robí mesto, aby sa každým rokom neznižoval počet obyvateľov mesta z dôvodu odsťahovania.

77. Oslovili ma obyvatelia Ružovej ulice, že ako sa ide riešiť dlhodobý problém parkovania externých študentov Pedagogickej fakulty a humanitných vied UMB na Ružovej ulici.

78. Aké má mesto pripravené projekty ohľadom budovania parkovacích miest vo volebnom obvode Sásová a Rudlová?

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 12.11.2013

79. Pri zastávke MHD Ďumbierska ŠZŠ, pri vjazde do starej Sasovej, je na malom úseku hneď niekoľko výtlkov. Ak je to možne, tak výtlky by bolo potrebne opraviť, ešte pred začiatkom zimy, lebo cez zimu sa ešte viac poškodia a oprava bude oveľa drahšia.

80. Na Rudohorskej ulici, pri výjazde od pošty na hlavnú cestu, je veľký výtlk. Ak už to nie je možne teraz opraviť, tak ho je nutne aspoň dať do plánu oprav výtlkov.

81. Minulý mesiac som dával interpeláciu ohľadom karty, ktorá by podporila cestovný ruch v meste. Medzitým mesto Humenné, schválilo pre svojich obyvateľov tri typy kariet: Junior kartu, Kartu Humenčana a Senior kartu. Karty by mali občanom zabezpečiť predovšetkým zľavy na kultúrne podujatia a na športoviska. Preto ma zaujíma, či sa pripravuje u nás niečo podobne, aj pre obyvateľov mesta, aby to nebolo len pre turistov. V zaujme mesta by malo byť, aby sa mesto rozvíjalo po všetkých stránkach – cestovný ruch, šport, kultúra, pracovne príležitosti, aby ľudia z mesta neodchádzali a cítili sa tu dobre.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2013

82. Pred pár mesiacmi som posielal na mesto ako vzor 8 koncepcií kultúry z iných miest a samosprávnych krajov. Zaujímalo by ma, či to vôbec niekto na mestskom úrade čítal a samozrejme ma zaujíma, že v akom stave je koncepcia kultúry, lebo sa o tom posledné 3 roky len hovorí a neustále sa to odkladá, pričom koncepciu kultúry majú už dávno hotovú aj menšie mestá. Myslím, že pre naše mesto je asi najvhodnejšie spolupracovať pri koncepcii kultúry s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý má vypracovanú veľmi dobrú koncepciu kultúry.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 11. 2. 2014

83. Medzi ulicami Tatranská a Rudohorská, pozdĺž ZŠ Sitnianska vedie chodník. Oslovili ma s problémom rodičia, ktorých detí navštevujú ZŠ Sitnianska. Po tomto chodníku si skracujú autá cestu a pritom je tam zákaz vjazdu. Rodičia sa obávajú o svoje deti, aby sa tu nestala nehoda, nakoľko tento chodník, využívajú žiaci ZŠ Sitnianska a musia sa autám, ktoré chodia po tomto chodníku vyhýbať. Tak isto ma na tento problém, upozornili aj učiteľky zo ZŠ Sitnianska, ktoré to vidia priamo z okien ZŠ Sitnianska, ako autá chodia po chodníku počas celého dňa.

84. Podľa ankety občianskeho združenia Banskobystrický okrášľovací spolok, „Bystrické strašidlá“ je najhorším strašidlom v meste autobusová stanica. Nedôstojné podmienky pri cestovaní obyvateľov do iných kútov Slovenska, ako aj nepríjemný šok pre tých, ktorí pricestovali do Banskej Bystrice, po prvýkrát je dennodennou realitou a smutnou skutočnosťou. Preto ma zaujíma, ako pokračujú rokovania ohľadom realizácie rekonštrukcie autobusovej stanice.

85. Chcel by som interpelovať ohľadom parkoviska na Partizánskej ceste. Jedná sa o pásmo 3, plateného parkovania. Na parkovisku sa zdržiava dažďová voda a v strede parkoviska je prepadnutá cesta.

86. Chcel by som interpelovať kompetentných, vo veci vyjadrenia sa k e-mailu od pána Michalka. Jedná sa o osadenie letných terás. E-mail posielam v plnom znení.

87. Niektorí poslanci, dostali e-mail od pána Branislava Rusnáka, ktorý sa sťažuje na neprimerane hlučný spôsob predaja zemiakov na sídlisku Sásová. E-mail posielam v plnom znení.

88. Predsedníčka občianskej rady Rudlová – Sásová II, pani Ing. Elena Púchyová, upozorňuje na opakovaný neporiadok v Sásovej. Do rána zo soboty do nedele 9.2.2014. Ihrisko v piatok poupratovala poriadková čata a v nedeľu ráno vyzeralo ihrisko takto – viď príloha. Takisto bola opakovane rozbitá knižnička. Pýta sa, že kde boli policajné hliadky, keďže ihriská sú priamo v zábere kamerového systému. Žiada, aby sa začali riešiť stanoviská kontajnerov a aby polícia pokutovala, tých čo spôsobujú neporiadok.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 8. 4. 2014

89. Podľa ankety „Bystrické strašidla“, ktorú robilo Občianske združenie Banskobystrický okrášľovací spolok, je opustená budova bývalého Tesca na Námestí Ľ. Štúra, druhy najškaredší objekt v Banskej Bystrici, hneď po nedokončenej autobusovej stanici. Pamätám si ešte ako dieťa v 1986, keď sa to otváralo, vtedy to bolo pre mňa „WAU“. No teraz to tam vyzerá ako po konci civilizácie. Tento objekt aj keď nie je vo vlastníctve mesta, tak mesto by malo konať, veď je tu veľké množstvo páchnucich a hnijúcich odpadkov, mŕtve holuby, vtáčí trus, zdržiava sa tu voda na hornej terase a preteká cez škáry. Mesto by malo vyzvať majiteľa, aby tento neporiadok a nedostatky odstránil, nakoľko je tu ohrozene životne prostredie a zdravie obyvateľov mesta, ktorí si poctivo platia dane a chcú žiť v kultúrnom prostredí. Preto chcem interpelovať vedenie mesta, aby jednali v tejto veci s majiteľom objektu, lebo tento problém pretrváva už veľa rokov a stále sa s tým nič nerobí.

90. Množstvo ľudí sa ma pýta, že čo sa plánuje na súkromnom pozemku, roky nevyužívaného priestoru bývalého detského dopravného ihriska na Sídlisku. Žiakov základných škôl, ktorí sa tu pred rokmi premávali v rámci dopravnej výchovy, vystriedal kopec odpadkov. Viem, že pred par rokmi sa tu plánoval, podľa územného plánu vybudovať parkovací dom, ktorý by riešil problémy s parkovaním v centre mesta Banská Bystrica. Preto ma zaujíma, že či mesto ma informácie od majiteľa pozemku, čo sa tu plánuje budovať. Aká je v meste Banská Bystrica, momentálne situácia s dopravnými ihriskami?

91. Interpelujem projektového manažéra pre elektronizáciu služieb na mestskom úrade. Mesto Banská Bystrica ma podpísanú zmluvu o čerpaní eurofondov s riadiacim organom Operačného programu informatizácia spoločnosti na projekt iMesto. Zaujíma ma v akom stave je tento projekt? Ide sa zvyšovať počet služieb, keďže v súčasnosti funguje redukovaná verzia informačného systému? Koľko užívateľov sa už zapojilo do systému „Elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica“? Aký to cele bude mať dopad na mestsky rozpočet, keďže sa peniaze, ktoré doposiaľ mesto investovalo do elektronizácie služieb budú refundovať z týchto finančných prostriedkov?

92. Dostal som podnet od obyvateľov, že či by nebola možnosť, zriadiť nejakú miestnosť, v objekte bývalej ZŠ Tatranská, kde by boli stoly na stolný tenis, kalčeto a podobne. Bola by tým vytvorená aktivita hlavne pre mládež, v čase keď je vonku nepriaznivé počasie. Mohlo by to byť niečo na spôsob, ako to majú spravené v saleziánskom stredisku. V správe by to mohlo mať Komunitné centrum alebo Sprava športových a telovýchovných zariadení, pripadne nejaké občianske združenie.

93. Dostávam podnety od občanov, že na rôznych uliciach v meste, chýbajú kanalizačne poklopy a je tam len diera. Obávajú sa, že tu niekto môže spadnúť a ublížiť si. Chodí to niekto kontrolovať?

94. Medzi obchodom a panelákom číslo 65 až 79 na Tatranskej ulici sú viaceré hlboké výtlky, hrozí tu poškodenie automobilov alebo zranenie ľudí. Preto interpelujem v tejto veci oddelenie údržby miestnych komunikácii a inžinierskych sieti.

 Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 2014

95. Kto schvaľuje harmonogram kosenia verejnej zelene v meste Banská Bystrica? Nedalo by sa tie termíny posunúť na skoršie termíny? Napr. aby sa začalo prvé kosenie v Sásovej a Rudlovej, hneď od 1. mája, lebo niekde sa začalo kosiť dosť neskoro, čo bol problém hlavne pre alergikov. Niekde sa nezačalo ešte kosiť vôbec, tráva začína byť už dosť vysoká a sú tam kliešte. Ľudia sa ma pýtajú, že či majú začať v Sásovej a Rudlovej chovať ovce a či si majú kúpiť kosačky a pokosiť sami.

96. Zaujíma ma, ako bolo naložené s e-mailom od pána Viktora Grausa, ktorý sme všetci dostali a ako mu bolo odpovedané.

97. Interpelujem vedúceho školského úradu, vo veci listu od Ing. Erika Seleckého, PhD. zo Strážovskej. Čo mu bolo odpovedané na jeho žiadosť o informácie?

98. Interpelujem vo veci harmonogramu opráv výtlkov v Sásovej a Rudlovej. Na ktorých uliciach a termíny kedy sa budú realizovať opravy. V prípade potreby poskytnem aj fotodokumentáciu, na ktorých uliciach je to nevyhnutné.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2014

99. Obyvatelia Rudlovej, cez ktorých záhrady preteká Rudlovský potok, upozorňujú na problém, ktorý im znepríjemňuje život, už niekoľko rokov a stále tento zlý stav prevráva. Časť potoka, už bola riešená v etapách, ale stále sú tam úseky, ktoré sú v katastrofálnom stave a ľudom sa na pozemky, v zlom počasí vylievajú splašky. Aké má mesto možnosti riešenia?

100. Množstvo ľudí zo Sásovej a Rudlovej, je nespokojných s odvozom komunálneho, triedeného a nadrozmerného odpadu, koše sú preplnené aj niekoľko dní a potom je tam množstvo smetí okolo košov, ktoré tam hnijú a zapáchajú.

101. Čo sa týka kosenia, nestačí len kosiť, treba to aj pohrabať a odviezť odpad, lebo teraz tam ostali po kosení kôpky, ktoré tam hnijú. Takýto rok, čo sa týka kosenia, som ešte nezažil, harmonogram kosenia je zlý, začalo sa neskoro kosiť, tráva bola už vysoká, čo bol veľký problém hlavne pre alergikov. V Banskej Bystrici je najväčšia koncentrácia alergénov a jednou z najúčinnejších metód, ako alergiám predchádzať,  je pravidelne kosiť.

102. Koľko peňazí sa vybralo za vyhradené parkovacie miesta v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014 vo volebnom obvode číslo 7  – Sásová a Rudlová? Koľko peňazí z toho išlo na budovanie nových parkovacích miest vo volebnom obvode číslo 7 – Sásová a Rudlová?

103. Na ktorých uliciach v Sásovej a Rudlovej plánuje mesto opraviť chodníky a cesty, ktoré sú v zlom stave? V prípade potreby poskytnem aj foto.

104. Má mesto nejaký plán opráv osvetlenia a lavičiek? Lebo na niektorých uliciach v Sásovej a Rudlovej, chýba osvetlenie, už dlhšie a lavičky sú v dezolátnom stave. V prípade potreby poskytnem aj foto.

105. Už niekoľko rokov by mala fungovať „Linka čistoty“, kde môžu obyvatelia Banskej Bystrice, oznamovať svoje podnety k čistote a verejnému poriadku. No mám množstvo podnetov, že sa tam ľudia nemôžu dovolať, nikto tam nedvíha, aj  keď to skúšajú aj niekoľko krát denne, počas pracovných hodín.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 9. 9. 2014

106. Oslovili ma obyvatelia Chabeneckej číslo 9, prostredníctvom Občianskej rady Rudlová-Sásová,  s podnetom na výrob stromu, prípadne  orezanie konárov, pri vyhradenom parkovacom mieste. Jedná sa o to, že zo stromu padá živica a poškodzuje lak na osobnom automobile, ktorý preváža zdravotne ťažko postihnutého. Prikladám foto.

107. Oslovili ma obyvatelia Starohorskej ulice, s viacerými požiadavkami, ku ktorým prikladám aj fotodokumentáciu.

– poškodený kanalizačný poklop na chodníka na Starohorskej ulici č. 17
– výrub cca 30 ročného topoľa, ktorý ohrozuje bezpečnosť obyvateľov a znečisťuje životné prostredie, medzi Starohorskou 23 a 25
– oprava chodníka z obidvoch strán Starohorská 2 (od bývalej kotolne popri kanálu k betónovým reklamným skružiam) až po Starohorská 31
– zabezpečenie údržby a pravidelné čistenie kanalizácie
– poškodený kryt verejného osvetlenia pred vchodom Starohorská č. 23
– osadenie chýbajúcich zábradlí, pri verejných schodištiach medzi Starohorskou 1 až 23
– rozšíriť šikmé parkovanie na Starohorskej ulici