V rokoch 2018-2022, aj na základe mojich a pripomienok a návrhov Občianskej rady Rudlová-Sásová, sa nám podarilo v spolupráci s poslancami MsZ a mestom Banská Bystrica, aby sa vyčlenili finančne prostriedky z mestského rozpočtu, ale aj prostredníctvom eurofondov, na rekonštrukciu schodiska pri MŠ Karpatská, ktoré patrí k tým najdlhším v Sásovej. Ďalej na rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach Na Zábave, Rudohorská a Sásovská cesta, na chodník a schodisko v podchode na Rudohorskej, na chodník pri zastávke na Magurskej, na chodník a parkovacie plochy pri vozovke na Krivánskej ulici pri KOMUCE, na schodiská Karpatská – Javornícka a medzi Magurskou a Pieninskou. Rovnako aj na chodníky, komunikáciu a parkovacie plochy na Sitnianskej ulici, na parkovisko, príjazdové cesty a okolité chodníky  medzi Javorníckou a Karpatskou ulicou, na rekonštrukciu materských škôl na Strážovskej a Karpatskej ulici, čím sa zvýšila aj ich kapacita. V rámci rekonštrukcie chodníka na začiatku Tatranskej ulice sa revitalizovala zničená zeleň  pomedzi platany. V Rudlovej boli osadené nové spomaľovacie pruhy. Na križovatke na Rudlovskej ceste s ulicou Kapitána Jaroša je vybudovaný deliaci ostrovček, chodník a priechod pre chodcov. Najväčšou investíciou je jednoznačne dlho očakávaná rekonštrukcia vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska. Súčasne aj časť Rudohorskej a Strážovskej ulice, v rámci ktorej boli rekonštruované i chodníky, vysadilo a ošetrilo sa množstvo stromov, pribudli lavičky, odpadkové koše, fontána, množstvo prvkov a ihrísk na široké športové využitie. Je to najväčšia ucelená plocha, aká kedy prešla obnovou v niektorej z mestských častí Banskej Bystrice. No naplánovaných je aj množstvo ďalších investícii: opravy chodníkov na uliciach Tatranská, Sitnianska, Kráľovohoľská, Strážovská, Starohorská, Rudohorská, Pieninská, Inovecká, rekonštrukcia miestnej komunikácie na Pieninskej ulici, oprava vnútornej komunikácie v bývalej ZŠ Tatranská, rekonštrukcia schodiska medzi ulicami Rudohorská – Starohorská a schodisko z kpt. Jaroša – Marka Čulena. Je pripravený projekt výstavby 227 parkovacích miest za Tatranskou ulicou popri Saleziánoch, vrátane rekonštrukcie chodníkov a verejného osvetlenia. Samozrejme, je nevyhnutné pokračovať aj s ďalšími opravami a rekonštrukciami. Medzi moje hlavné priority patrí, koncepcia riešenia statickej dopravy v Rudlovej-Sásovej, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukcia telocvične pri futbalovom ihrisku v Starej Sásovej, ktorá bude slúžiť nielen na športovanie, ale aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v tejto lokalite. V Rudlovej je potrebné riešiť dopravnú situáciu, vyriešiť rekonštrukciu agitačného strediska, ktoré bude slúžiť aj ako miestnosť na stretávanie obyvateľov a dlhodobý problém s Rudlovským potokom a nedostatočnou kanalizáciou v Rudlovej. Záleží mi aj na životnom prostredí, preto sa aktívne zapájam do projektu Zelené sídliská, v rámci ktorého sa bude revitalizovať Jelšový hájik (Krivánska, Magurská) a okolie, ako aj riešiť parkovanie v rámci zelenej a modrej infraštruktúry. Viac o mojich prioritách, v Rudlovej-Sásovej nájdete v mojom Volebnom programe.

V rokoch 2014-2018, aj na základe našich pripomienok a návrhov, ako Občianskej rady Rudlová-Sásová, sa nám podarilo v spolupráci s poslancami a mestom Banská Bystrica, aby sa vyčlenili finančne prostriedky z mestského rozpočtu, ale aj prostredníctvom eurofondov, napr. na opravu chodníkov, schodov a ciest na uliciach Beskydská, Haškova, Gerlachovská, Sásovská cesta, Ďumbierska, Na Zábave, Pod Hôrkou, Strmá, Mladých budovateľov, Inovecká, Kapitána Jaroša, Fatranská, Mateja Bela, Rudlovská cesta, Zdenka Mikulu, Garbanka, Marka Čulena, Chabenecká, Hlboká, Javornícka, Karpatská, Krivánska, Magurská, Pieninská, Pod Banošom, Rudohorská, Ružová, Sitnianska, Starohorská, Strážovská, Tatranská. Vybudovalo sa verejné parkovisko na Rudohorskej ulici, urobili sa komplexné opravy na niektorých materských školách, vznikol nový amfiteáter v ZŠ Sitnianska, začal sa pripravovať projekt revitalizácie vnútrobloku Tatranská – Sitnianska – Strážovská, našiel sa vhodný priestor na presťahovanie Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, opravilo sa ihrisko na Rudohorskej, Strážovskej a Tatranskej, telocvičňa v bývalej Základnej škole na Magurskej, prešla rozsiahlou rekonštrukciou, obnovilo sa hokejbalové ihrisko na Rudohorskej, na ihrisku na Starohorskej, pribudli nové basketbalové koše, vo vnútrobloku Gerlachovskej a Ďumbierskej sa vybudovalo nové ihrisko, obnovili sa areály pri základných školách na Ďumbierskej a Sitnianskej ulici a podarilo sa zachrániť prírodne ihrisko na Rudohorskej ulici.

V rokoch 2010-2014, sa podarilo vo volebnom obvode Rudlová, Sásová, vyčleniť peniaze z rozpočtu mesta na opravu chodníkov a schodov na uliciach Sitnianská, Strážovská, Beskydská, Ďumbierska, Pieninská, Javornícka, Starohorská, Rudohorská, Tatranská, opravu ciest na uliciach Na Zábave, Odbojárov, Veterná, Ďumbierska, Beskydská, Fatranská, Haškova, Hlboká ulica, Rudohorská ulica, Sitnianska, Starohorská a Tatranská, detské ihriská na ulici Strážovská, Starohorská a vo vnútro bloku ulíc Tatranská, Rudohorská, oproti ZŠ Sitnianská, multifunkčné ihriská na Rudohorskej ulici pod oporným múrom a v areáli ZŠ Ďumbierska, zriadenie Komunitného centra v Sásovej, zriadenie stanice Mestskej polície na Tatranskej ulici, rekonštrukciu zámkovej dlažby v Starej Sásovej, spojenú s opravou rigolov, výbeh a cvičisko pre psov na Tatranskej ulici. Podporili sme budovanie športového areálu Pink Park, výmenu okien na základných školách, vybudovanie tzv. kyslíkovej dráhy pre dôchodcov v Jelšovom hájiku, zateplenie Domu opatrovateľskej služby pre seniorov na Krivánskej ulici, zachránili sme poštu v Sásovej, spravil sa bezbariérový prístup k MŠ Tatranská a zrenovoval priestor Sásovskej doliny. Pribudlo aj niekoľko parkovacích miest.

Samozrejme je nevyhnutné, aby sa riešili problémy, na ktoré priamo upozorňujú obyvatelia – oprava chodníkov, ciest, lavičiek, osvetlenia, budovanie detských ihrísk a športovísk, budovanie parkovacích miest, kosenie, odvoz smetí, kultúra, šport, zamestnanosť, cestovný ruch a životné prostredie.

Je potrebné pokračovať s  opravami a rekonštrukciami a riešením problémov v celej Rudlovej, Sásovej.